“Αν γυρίσουμε μερικές δεκαετίες πίσω θά διαπιστώσουμε ότι δέν έχει περάσει πολύς καιρός πού τό νερό, τό ηλεκτρικό καί κατά δεύτερο λόγο τό φωταέριο ήσαν τά μεγαλύτερα προνόμια γιά ένα σπίτι καί θεωρούντο πολυτέλειες γιά τήν εποχή έκείνη, καί αύτό βέβαια μόνο σέ άστικές περιοχές. Ή φυσική άνάγκη όμως γιά έξέλιξη καί ή συνεχής έρευνα γιά καλύτερο τρόπο διαβιώσεως τού άνθρώπου, άρχικά στίς πόλεις καί μετά στήν έπαρχία, δημιούργησαν μέ τά τεχνολογικά μέσα τή σημερινή μορφή ζωής. “Ετσι έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι πλέον, άκόμη καί αύτοί πού κατοικούν στίς πιό άπομακρυσμένες περιοχές, ότι χωρίς ύδραυλική καί ήλεκτρική έγκατάσταση δέν μπορεί νά λειτουργήσει ένα σπίτι. Ή αλματώδης όμως αύτή εξάπλωση τών ανέσεων δημιούργησε ένα μεγάλο πρόβλημα. Ένώ δηλαδή παλαιότερα χρειαζόντουσαν λίγοι είδικοί τεχνίτες γιά νά ελέγχουν, νά συντηρούν ή καί νά επισκευάζουν τίς τυχόν βλάβες ή ζημιές Τών εγκαταστάσεων τού νερού, τού ήλεκτρικού ή καί τού φωταερίου, σήμερα ό άριθμός τών είδικών αύτών τεχνιτών είναι έλάχιστος καί ανεπαρκής γιά νά προσφέρει τίς υπηρεσίες του. Αποτέλεσμα αυτής τής δυσανάλογης προσφοράς καί ζητήσεως είναι, άφ’ ενός νά παραμένουν γιά πολύ χρόνο άλυτα τα προβλήματα πού παρουσιάζουν οί υδραυλικές ή ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μέ κίνδυνο να πάθουμε μεγάλες ζημιές, άφ’ ετέρου καί άν ακόμη μέ λίγη τύχη βρούμε τον ειδικό τεχνίτη, νά υποχρεωθούμε νά τον πληρώσουμε πολύ άκριβά. Ή σκέψη λοιπόν γιά τή λύση αυτού τού τεράστιου προβλήματος καλύπτει όλα τά τεχνικά θέματα καί σκοπό έχει νά μάς κάνει Ικανούς νά αντιμετωπίζουμε μόνοι μας οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα μάς παρουσιάζεται μέσα στο σπίτι ή έξω άπό αύτό.

Ό στόχος τού βιβλίου βέβαια δέν είναι νά δημιουργήσει τέλεια καταρτισμένους τεχνίτες. άλλά νά άποτελέσει ένα πρακτικό όδηγό γιά κάθε δυνατή έπέμβαση καί ένα σύμβουλο γιά όποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα έστω καί άν άκόμα ή λύση του άνατεθεί στόν είδικό.

 

Σ αυτά όλα θα μάς βοηθήσουν πολύ οί παραστατικές εικόνες και οι σαφείς επεξηγήσεις. να γίνονται αντιληπτά τα θέματα άπ’ τον καθένα μας. αυτό τον τρόπο θα διαλύσουμε το μυστήριο τού μηχανισμού π.χ. Τής βρύσης δηλαδή θα περιγράψουμε μέ λεπτομέρεια πώς είναι κατασκευασμενα και  από ποια μέρη αποτελείται και Τί πρέπει να κάνουμε για να τη διορθώσουμε αν ή αν δεν κλείνει καλά. Καί αύτό είναι μόνο παράδειγμα για τις τόσες και τόσες μικρο επεμβάσεις πού χρειάζεται νά κάνουμε μέσα στό σπίτι μας, για νά διατηρούμε πάντα πλήρη λειτουργία τις εγκαταστάσεις του , εξασφαλίζοντας έτσι τίς καθημερινές μας ανέσεις. Ακόμα πρέπει να πούμε ότι κάθε επεξήγηση έχει ήδη δοκιμαστεί στην πράξη. Τη διάβασε, δηλαδή, ένας άπειρος και ακολουθώντας’ την μπόρεσε να φτιάξει τη σχετική βλάβη. Αυτό μάς δίνει τη σιγουριά ότι σάς προσφέρουμε ένα πρακτικό και χρήσιμο οδηγό, τον όποιο θα συνιστούσαμε ακόμη και στους ειδικούς. Ό υδραυλικός, ό ηλεκτρολόγος ή ό τεχνίτης τού φωταερίου δεν θά πάψουν να μάς είναι χρήσιμοι. αλλά ας αφήσουμε σε αυτούς τις πιο δύσκολες δουλειές και ας προσπαθήσουμε να κάνουμε μόνοι μας όλο τα υπόλοιπα.