Αλλαγή αντικατάσταση βρύσης

Βρύσες ύπάρχουν πολλών είδών,

Ή άντικατάσταση καί οί έπισκευές τους είναι εύκολη δουλειά, άρκεϊ νά έχουμε τά κατάλληλα έργαλεϊα.

Ύπάρχουν πάρα πολλών είδών καί διαφόρων σχημάτων βρύσες, ό σκοπός τους όμως είναι ένας καί
μοναδικός, νά δίνουν δηλαδή τρεχούμενο νερό στήν έπιθυμητή ποσότητα. “Οταν μιά βρύση δέν
κλείνει ή, όταν άνοίγει, άφήνει τό νερό νά τρέξει άπότομα ή, ένώ είναι κλειστή, στάζει ή, τέλος,
όταν είναι άνοικτή, δέν άφήνει νά τρέξει παρά μιά έλάχιστη ποσότητα νερού, δέν έξυπηρετεϊ τό
σκοπό της καί πρέπει νά έπέμβουμε έγκαίρως. Είναι άπαραίτητο νά έργαζόμαστε χωρίς νευρικότητα καί νά χρησιμοποιούμε τά κατάλληλα έργαλεία.

 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΡΥΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΝΥΠΤΗΡΑ ΟΤΑΝ ”ΧΑΝΕΙ ΤΡΕΧΕΙ” ΝΕΡΟ

Μέ τή βιασύνη ή τό άκατάλληλο έργαλεϊο θά κάνουμε σίγουρα ζημιά καί ή έπισκευή θά καταλήξει σέ μιά δαπανηρή άντικατάσταση.

Δέν κλείνει καλά

Μιά βρύση δέν κλείνει καλά όταν τό έξάρτημά της πού διακόπτει τή ροή τού νερού φθαρεί καί πάψει νά στεγανοποιεί άποιελεοματικά. οπηοιαδήποιε νά ή της βρώσης, ή στεγανήτητα αύτή έξαοφΩλίΦται μέ ένα σκληρό λάστιχο ή νάυλον ή συνθετικές ίνες (τό “λαστιχάκι”).

“Αν Τό “λαστιχάκι•• Δέν έξασφαλίζει καλή στεγανότητα, πρέπει νά τό άντικαταστήσουμε. Πρώτη
μας δουλειά είναι νά κλείσουμε Τό γενικό διακόπτη (ή τόν τοπικό, άν ύπάρχει), γιά νά άποφύγουμε
τόν κίνδυνο νά γεμίσει τό σπίτι νερά. Μετά άνοίγουμε τήν έλαττωματική βρύση γιά νά τρέξει τό
λιγοστό νερό πού άπομένει στό σωλήνα. Άφαιρούμε τή χειρολαβή είναι στερεωμένη στό
στέλεχος Τής βρύσης μέ μία βίδα (είκ. 1). Στίς μοντέρνες βρύσες ή βίδα αύτή καλύπτεται άπό ένα
πώμα (τάπα) συνήθως κόκκινο ή μπλέ (ζεστό,κρύο).

Ξεβιδώνοντας τή βίδα αύτή πρέπει νά προσέξουμε νά μή χαράξουμε τό χρώμιο τής βρύσης. “Αν τό πώμα είναι εξαγωνικό, χρησιμοποιούμε ένα κατάλληλο κλειδί. άν είναι στρογγυλό μέ έγκοπές. χρησιμοποιούμε μιά πένσα άφού παρεμβάλλουμε ένα κομμάτι ύφασμα.

Συμβουλές γιά τή διατήρηση τών υδραυλικών εγκαταστάσεων σέ καλή λειτουργία, ύδραυλικός  και ολα τα υδραυλικά σας είναι σε άψογη κατάσταση

Μετά την αφαίρεση τής χειρολαβής καί άφού ξεβιδωθεί τό προστατευτικό κάλυμμα φαίνεται τό κυρίως σώμα τής βρύσης. “Αν τό κάλυμμα είναι σφικτά βιδωμένο, θα χρησιμοποιήσουμε ένα γαλλικό κλειδί ή τό σωληνοκάβουρα αφού κι’ έδώ παρεμβάλλουμε ένα κομμάτι ύφασμα.

Γιά νά φθάσουμε στό “λαστιχάκι“ είναι άνάγκη νά ξεβιδώσουμε τό παξιμάδι πού συγκρατεί τό μηχανισμό λειτουργίας τής βρύσης. “Έτσι αφαιρείται τό κεντρικό στέλεχος τής βρύσης μέ τό μηχανισμό κινήσεως τού αποφρακτικού στοιχείου πάνω στό όποίο είναι στερεωμένο Τό “λαστιχάκι•• μέ μία βίδα ή ένα παξιμαδάκι. Πιάνουμε τώρα τό κεντρικό στέλεχος μέ μία πένσα (εικ. 3) και μέ ένα κατσαβίδι ή ένα κλειδάκι ελευθερώνουμε τό φθαρμένο “λαστιχάκι” γιά νά τό αντικαταστήσουμε. Τό καινούργιο πρέπει νά έχει τήν ίδια εξωτερική διάμετρο μέ τό παλιό, άλλά δέν είναι απαραίτητο νά είναι άπό τό ίδιο ύλικό,

βρύση που τρέχει

Μια βρύση που τρέχει είναι ένα συνηθισμένο αλλά και άκρως εκνευριστικό φαινόμενο σε αρκετά σπίτια. Το πρόβλημα μπορεί να παρουσιαστεί ακόμα και σε νέες κατασκευές, προκαλώντας απώλεια νερού και κατά συνέπεια χρημάτων. Αν όμως διαθέτετε τα κατάλληλα εργαλεία, η λύση είναι ζήτημα λίγων λεπτών.
Η προετοιμασία
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αιτία που προκαλεί την απώλεια νερού είναι τα φθαρμένα από το χρόνο ή και τη χρήση πετσάκια, τα οποία θέλουν καθάρισμα  ή αλλαγή. Με δεδομένο πως αυτού του είδους τα προβλήματα παρουσιάζονται συχνά, καλό είναι να διαθέτετε σε «στοκ» κάποια πετσάκια και να έχετε άμεση πρόσβαση σε ένα γαλλικό κλειδί, μια πένσα και ένα κατσαβίδι, τα οποία θα βρίσκονται σε ένα ντουλάπι της κουζίνας δίπλα στο νεροχύτη. Τα εργαλεία αυτά απαιτούνται για την άμεση αλλαγή των φθαρμένων υλικών και η αποθήκευσή τους κοντά στις «ύποπτες» βρύσες μεταφράζεται σε σημαντικό κέρδος σε χρόνο και ταλαιπωρία.Προσοχή στα πετσάκια
Φροντίστε τα πετσάκια που αγοράζετε να έχουν το κατάλληλο μέγεθος που απαιτείται για τις  βρύσες του σπιτιού σας και ταυτόχρονα να είναι ανθεκτικά στο ζεστό νερό. Τα υλικά από τα οποία είναι φτιαγμένα φθείρονται με την επαφή με το μεταλλικό κομμάτι της βρύσης, ενώ η διάρκεια ζωής τους μειώνεται σημαντικά αν η ίδια η βρύση είναι φθαρμένη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλές διαφορετικές κατηγορίες στην αγορά και αξίζει να πληρώσετε το (μικρό) επιπλέον κόστος προκειμένου να αγοράσετε πετσάκια υψηλής ποιότητας, τα οποία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής έχουν αλλά και διευκολύνουν το άνοιγμα και το κλείσιμο της βρύσης.Λύνοντας το πρόβλημα…
Το πρώτο βήμα για να αλλάξετε το φθαρμένο στοιχείο είναι να κλείσετε την παροχή νερού. Αυτό γίνεται είτε μέσω του κεντρικού διακόπτη που παρέχει νερό σε όλο το σπίτι, είτε κλείνοντας την παροχή για τη συγκεκριμένη βρύση αν αυτή ρυθμίζεται με ξεχωριστό διακόπτη. Στη συνέχεια, ανοίγετε τη βρύση μέχρι τέρμα και ξεβιδώνετε το κάλυμμα που υπάρχει. Η διαδικασία διαφοροποιείται ανάλογα με το μοντέλο της βρύσης, σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται όμως προσοχή, προκειμένου να μην προκαλέσετε ζημιές στις χρωμιωμένες επιφάνειες. Μόλις αφαιρέσετε το κάλυμμα, θα δείτε το πετσάκι, το οποίο και θα πετάξετε, αντικαθιστώντας το με ένα καινούργιο.

Αφού αλλάξετε το πετσάκι

Έχοντας αντικαταστήσει το φθαρμένο πετσάκι, θα πρέπει να ξαναβιδώσετε το κάλυμμα, προσέχοντας πάντα να μην προκαλέσετε ζημιές με την πένσα ή το γαλλικό κλειδί. Στη συνέχεια, αποκαταστήστε την παροχή νερού στη βρύση και, όταν το νερό αρχίσει να τρέχει, κλείστε τη βρύση. Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία, ελέγξτε για πιθανές διαρροές και βεβαιωθείτε πως η βρύση έχει σταματήσει να στάζει. Ανοίξτε και κλείστε τη βρύση μερικές ακόμα φορές, ώστε να σιγουρευτείτε πως δουλεύει κανονικά και δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα.

Αν το πρόβλημα συνεχίζεται

Στην περίπτωση που τα πετσάκια φθείρονται και αλλάζονται σε σύντομα χρονικά διαστήματα, αυτό σημαίνει πως το πρόβλημα προκαλείται από τις υποδοχές της βρύσης, οι οποίες είναι φθαρμένες και χρειάζονται αντικατάσταση. Αν αντιμετωπίσετε την κατάσταση αυτή και δεν διαθέτετε τα απαραίτητα εργαλεία και γνώσεις, η καλύτερη πρακτική είναι να ζητήσετε τη συνδρομή κάποιου επαγγελματία υδραυλικού, ο οποίος θα εντοπίσει και θα λύσει άμεσα το πρόβλημα.

Χρήσιμες συμβουλές
– Μην σφίγγετε ποτέ πολύ τις βρύσες όταν στάζουν γιατί αχρηστεύονται.
-Τα φίλτρα των μπαταριών καθαρίζουν από τα άλατα αν τα αφήσετε μια βραδιά στο ξύδι.
-Η αλλαγή στα πετσάκια είναι μια καλή αφορμή για επιπλέον επιδιορθώσεις στο νιπτήρα και γενικότερα στις υδραυλικές εγκαταστάσεις. Οι σωλήνες του νεροχύτη φράζουν αρκετά συχνά και χρειάζονται καθαρισμό. Στην περίπτωση αυτή, μην χρησιμοποιείται ποτέ καυστικά για τον καθαρισμό, μια που προκαλούν ζημιές στις εγκαταστάσεις.

in.gr